с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
info-2851559@edu.mon.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

Административни услуги

Otchet_ZDOI_2020

138_Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Заявление за записване дневна форма

141_Издаване на диплома за средно образование

Заявление за издаване на документ

143_Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

147_Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за допускане до ДЗИ

148_Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

149_Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

150_Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

153_Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на документ

154_Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

155_Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Заявление за удостоверение на свидетелство за валидиране професионална квалификация

156_Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

156_Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация