с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
su_skalitsa@abv.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

Проекти

График Подкрепа за успех 2019/2020

График Образование за утрешния ден

І.По отношение на участието на учители и ученици по проекти на ОП „НОИР“ за 2019 година училището се включи в проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Създадени са три групи, съответно по:

  • Български език и литература – ІІІ клас, 6 ученика
  • Математика – VІІ клас, 8 ученика
  • Български език и литература- Х клас, 6 ученика.

Групите осъществяват допълнително обучение по учебните предмети като обща подкрепа за личностно развитие на ученика в съответствие с чл.17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващото образование. Дейностите са свързани с превенция на обучителните затруднения и преодоляване на системните пропуски при усвояване на учебното съдържание по определените предмети.

ІІ. По ОП „НОИР“ проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип.“ , Договор № BG05M2OP001-3.002-0397 от 07.02.2017 г  са създадени групи по:

  • Дейност 3. „Допълнителни занимания по български език за учениците, за които българският език не е майчин“„Български език“начален етап-12 ученика от І и ІІ клас
  • Дейност 4. „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи и получили международна закрила. „Работилници за развитие“ – сформиране и провеждане на допълнителни занимания в ателиета за сценично изкуство и литературни композиции“ – 15 ученика от ІV и V клас
  • Дейност 3. „Допълнителни занимания по български език за учениците, за които българският език не е майчин“; „Български език“- 11 ученика от V клас
  • Дейност 4. „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи и получили международна закрила. „Работилници за развитие“ – сформиране и провеждане на допълнителни занимания в ателиета за сценично изкуство и литературни композиции“ , „Журналист“ – 15 ученика от VІ и VІІ клас

ІІІ. ОП „НОИР“ за 2014-2020 г. – Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Включени са 4 педагогически специалисти.

ІV. СУ “Свети Паисий Хилендарски“ село Скалица участва и към ОП „Околна Среда 2014-2020г.“, проект BG16MOP002-4.001-C03, „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение“.

В училище е създаден Доброволчески отряд към БМЧК, който се включи в дейности от:

  • Тип1 „Действие при наводнение и последващи кризи“ –пет дневно обучение с ученици ІІІ-V клас-20 участника
  • Тип2 „Самоспасяване и действие при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи“- двудневно обучение с ученици от VІ-ХІІ клас – 20 участника
  1. „Средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт“ по реда на Постановление №129 на МС от 2000г. Дейността е свързана със закупуване на оборудване за часовете по Физическа култура и спорт.

V.ОП „НОИР“ за 2014-2020 г. – Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) по Проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Включен е 1 педагогически специалист.

Национални програми на МОН:

         НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Дейността  е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към провеждане на практическо обучение в реална работна среда, модернизиране на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки, както и към актуализиране на учебната документация за професионално образование и обучение и привеждането и в съответствие с потребността на бизнеса от нови знания, умения и компетентности на работната сила. Оборудването се състои  от: комплект електричество, комплект разпространение, отражение и пречупване на светлината, химични съединения и аксесоари.

         НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

Дейностите по програмата са свързани с:

–           Кандидатстване за хардуерно оборудване, Етап1 – Интерактивен дисплей

–           Средства за електронен дневник

–           Средства за Интернет свързаност

         НП „Квалификация“ 2019

Дейностите отговарят на необходимостта от непрекъснато обучение на педагогическите специалисти във връзка с промените в нормативната среда, с решаващото значение на възпитанието и образованието, на семейството, обществената среда, неформалните групи, медиите и др. Националната програма предоставя възможност на учители, директори и други педагогически специалисти да повишат своите компетентности съобразно професионалния си профил, личния си избор и стратегията за развитие на образователната институция. Участват 22 учители.

         НП „Без свободен час“ 2019

Дейностите са свързани с модул „Без свободен час в училище“ с цел създаване на условия за непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти. Участват 22 учители.

         НП „Мотивирани учители“ 2019

Участието на училището е свързано с Дейност ІІІ-Б. Обучение на педагогически специалисти за придобиване на професионална квалификация „ресурсен учител”. Участва 1 учител.

         НП „Иновации в действие“ 2019

Модул 2: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища

Дейност 1 „Създаване на условия за обмяна на иновации в образованието“

1.1. Актуализация, допълване и поддържане на национална електронна платформа за

споделяне на добри иновации и обслужване на дейностите по НП.

По случай Деня на народните будители – 1 ноември и в изпълнение на дейностите по НП „Иновации в действие“, учениците от СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Брегово организираха провеждането на интердисциплинарен урок по история и цивилизации и информационни технологии на тема  ,,Създаване на видеоклип под формата на новинарска емисия за значимо събитие от българската история“, който бе представен пред гостуващи ученици от СУ „Свети Паисий Хилендарски“ с. Скалица, обл. Ямбол, които получиха сертификати за участие. Участваха 16 ученика и 4 преподаватели.