с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
info-2851559@edu.mon.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

МИГ-Тунджа „С надежда за бъдеще“

24Дипляна.1 Дипляна.2 публикация ИС (3)-1

Обява подбор на персонал по проект „С надежда за бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа

Образец CV – приложение 2

Заявление – приложение 1

Първа информационна среща по проект

„С надежда за бъдеще“

На 4 юни 2020 г. в сградата на СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица се проведе първата информационна среща по проект „С надежда за бъдеще“, който е финансиран с безвъзмездна финансова помощ в размер на 195 440.56 лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. , приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, по процедура BG05M20P001-3.014 „МИГ-Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, чрез Водено от общностите местно развитие“ с № BG05M2OP001-3.014-0001. Проекта е за срок на изпълнение от 24 месеца от 7 май 2020 г. до 7 май 2022 г. и ще се изпълни в партньорство с Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий” с. Бояджик и Основно училище “Христо Ботев”.

На срещата присъстваха г-н Станчо Ставрев, зам. кмет на община Тунджа и председател на УС на МИГ Тунджа, г-жа Димитрина Петрова, експерт в МИГ Тунджа, г-жа Добринка Ангелова – член на Обществения съвет на СУ с. Скалица и Началник отдел „ОПП“ в община Тунджа, представители на училищата партньори – директори и учители, родители, ученици и учители от СУ с. Скалица.

Срещата се откри от г-жа Донка Костова, директор на СУ „Св. П. Хилендарски“ и ръководител на проекта, която приветства всички участници. С презентация относно съдържанието на проекта, основните и специфични цели, целевите групи, предстоящите дейности със сроковете и начина на изпълнение представи Атанаска Бонева – ЗДУТД в СУ „Св. П. Хилендарски“. Изразени бяха много емоционални и положителни мнения от присъстващите, относно съдържането на проекта, неговата уникалност по отношение на активното участие на учениците в разписването, планирането и изпълнението на дейностите.

Срещата премина под активното участие на присъстващите и вярата на всички в успешното реализиране на проектното предложение.

Информационна среща по проект „С надежда за бъдеще“ 04.06.2020 г.

ДЗИ по професията – практика 09.09.2020 г.

Септемврийска сесия, заснета с дрон – новата придобивка на СУ „Свети Паисий Хилендарски“ в с. Скалица проект BG05M2OP001-3.014-0001, с наименование „С надежда за бъдеще”

 

15 септември 2020 г. в Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“, село Скалица от птичи поглед

 

Ден на отворените врати 28.10.2020 г.

На 28 октомври се проведоха „Отворени врати“ в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица. Учениците от гимназиален курс заедно със своите учители в професионалната паралелка „Лозаровинар“ разказаха и представиха своята бъдеща професия и подготовката за нея в училище пред учениците от шест и седми клас на ОУ „Христо Ботев“ с. Ботево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик. На гостуващите ученици беше представена и подобрената материална база и изградения нов интерактивен кабинет, както и закупените по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. нови лабораторни съдове и дидактични материали. Тази инициатива е част от информационна кампания, посветена на професионалното ориентиране на учениците по настоящия проект и ще се проведе в рамките на тази и следващата учебна година.


ЕРА ТВ – Ден на отворените врати 29.10.2020 г.

На 29 октомври се проведоха „Отворени врати“ в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица. Учениците от гимназиален курс заедно със своите учители в професионалната паралелка „Лозаровинар“ разказаха и представиха своята бъдеща професия и подготовката за нея в училище пред учениците от шест и седми клас на ОУ „Христо Ботев“ с. Ботево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик. На гостуващите ученици беше представена и подобрената материална база и изградения нов интерактивен кабинет, както и закупените по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. нови лабораторни съдове и дидактични материали. Тази инициатива е част от информационна кампания, посветена на професионалното ориентиране на учениците по настоящия проект и ще се проведе в рамките на тази и следващата учебна година.

Покана за провеждане на събития по Дейност 4 „Работа с родители с дейност „Мобилно училище“ на 29 октомври 2020 г. в село Скалица и на 27 ноември 2020 г. в село Овчи кладенец

Д4-Покана-мобилно училище-за 29.10.2020 Д4-Покана-мобилно училище-27.11.2020

„Мобилно училище за родители“ 29.10.2020 г. в село Скалица

На 29 октомври се проведе първото „Мобилно училище за родители“ по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Срещата с родители близки на ученици и бъдещи такива се състоя в сградата на СУ „Св. П. Хилендарски“, като целта е да се даде възможност на родители и близки в непринудена обстановка за тях с външен специалист – психолог да говорят и обсъждат теми, които ги вълнуват и имат отношение към грижата и образованието на децата. По проекта са планирани и предстоят да се проведат общо 10 срещи в различни населени места за трите училища – СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица, ОУ „Христо Ботев“ с. Ботево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик. Следващата среща ще се проведе с родители от населените места с. Маца, с. Полски градец и с. Овчи кладенец през месец ноември.

„Мобилно училище за родители“ 27.11.2020 г. в село Овчи кладенец

176907567_5419811324757901 (1) 177010687_131145825618019_5229 177482113_803321393896269_2502      178766163_1913557822135208_832

Клуб „Българщина“ по проект „С надежда за бъдеще“ 01.11.2020 г.

В миналото бостанските плашила са се използвали за опазване на реколтата по полета, ниви и градини. Сега ученици от 8 клас са организирали ателие за изработка на плашила. В тази дейност им помогнаха роднини и близки. Постараха се плашилата да изглеждат преди всичко страшни.

 

„Ученическо междучасие“ 06.11.2020 г.

Поредна придобивка за възпитаниците на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с.Скалица. От началото на месец ноември учениците имат възможност да разнообразят физическата си активност използвайки новоизградените фитнес съоражения в двора на училището. Уредите са осигурени по Дейност 3 на проект “ С надежда за бъдеще“ за изграждане на кътове „Ученическо междучасие“.

 

Европейска седмица на професионалните умения 09.11.2020 г.

На 09.11.20г. за пета поредна година стартира Европейската седмица на професионалните умения. Тази година мотото на мероприятиято е „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“. Събитието се организира ежегодно и във връзка с това местни, регионални и национални организации показват най-доброто от професионалното образование и обучение (ПОО).

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и при спазване на противоепидемичните мерки, мероприятията в СУ „Свети Паисий Хилендарски“ – с.Скалица, община Тунджа започнаха още през месец октомври и продължиха през месец ноември.

На 23.10.2020г. се проведе среща-разговор на ученици от VII клас на СУ „Св. П. Хилендарски” – с.Скалица с Атанас Петров – бивш възпитаник на училището и настоящ студент в Аграрен университет – Пловдив на тема „Моето училище – трамплин към желаната професия”.

На 28.10.2020г. в се проведоха „Отворени врати в Учебна работилница” за ученици от ОУ „Христо Ботев” – с.Ботево и от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с.Бояджик. Ученици от XII клас на СУ „Свети Паисий Хилендарски“ представиха специалността по която се обучават -„Лозаровинарство“. Направена беше демонстрация на новото технологично оборудване, закупено по Проект „С надежда за бъдеще“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

На 18.11.2020г. ученици от VI и VII клас на СУ „Св. П. Хилендарски” – с.Скалица проведоха професиографско наблюдение във винарска изба „Балар” – с.Скалица, където учениците имаха възможност да се запознаят отблизо с професията на винарите.

Покана за провеждане на събития по Дейност 4 „Работа с родители с дейност „Мобилно училище“ на 27 април 2021 г. в село Голям манастир и на 28 април 2021 г. в селата Ботево и Бояджик

Мобилно училище 28.04.2021 - Бояджик Мобилно училище 28.04.2021 - Ботево Мобилно училище 27.04.2021 - Голям манастир

МОБИЛНО УЧИЛИЩЕ – 27 и 28 април 2021 г.

На 27 и 28 април 2021 г. се проведоха серия от обучения за родители и бъдещи родители по проект „С надежда за бъдеще“ на СУ с. Скалица и партньори ОУ с. Бояджик и с. Ботево, финансиран по ОП НОИР, по дейност 4 „Работа с родители с дейности „Мобилно училище“ и мега-събития „Заедно можем“ в поддейност „Мобилно училище“. Родителите на ученици от селата Голям Манастир, Генерал Тошево, Ботево и Бояджик, имаха възможност да разговарят с психолога Антоанета Маркова по темите за отговорното родителство, взаимоотношенията учител-родител-ученик, ролята на родителя за образователния процес и други. Срещите се проведоха за родителите от Голям Манастир и Генерал Тошево в читалището на с. Голям Манастир на 27 април, а за родителите на 28 април 2021 г. от с. Ботево в двора на училището /зелената класна стая в училището/ и за родителите от с. Бояджик в ромската махала. Те преминаха при голям интерес и активност от страна на участниците.

183223143_816428732295316_6507161403296666265_n182791848_816428762295313_6235471993800423740_n182791848_816428762295313_6235471993800423740_n182913580_816428695628653_7354840703878107322_n182990587_816428738961982_4027087243578174010_n183377938_816428725628650_6421859396382378065_n181823555_816428538962002_1136216104094021966_n  182693712_816428542295335_1310952889373349793_n182822781_816428552295334_7199955308553098612_n182105463_816428822295307_2862275581218032256_n 182747003_816428828961973_3451293194871180927_n 182791856_816428815628641_5766028631803076109_n

Изпращане на абитуриентите от випуск 2021 г. – 14 май 2021 г.

 Дейност 4 – Работа с родители с дейности „Мобилно училище“ и мега-събития „Заедно можем“

✨ Неповторим! ✨
Такъв ще остане 14 май за абитуриентите на СУ “Свети Паисий Хилендарски“, с. Скалица! Последният училищен звънец предизвести новото начало за прекрасните момичета и момчета от 12-ти клас !
В изключително емоционалния и тържествен последен учебен ден:
1️⃣ Развълнувано и под ръка с любимите учители за последен път прекрачиха прага на училището и застанаха под празнично украсената арка, заедно с гордия класен ръководител г-н Тони Тонев! ❤️
2️⃣ Отправиха емоционални послания към своите съученици и преподаватели‍‍!
3️⃣ Отпиха символична глътка вино и изрекоха своята професионална клетва като лозаровинари!
4️⃣ Положиха подписите си в Почетната книга на училището!
5️⃣ Получиха грамоти, връчени от г-жа Донка Костова, директор на училището!
6️⃣ Пяха заедно с учениците от 4-ти клас, които им отправиха затрогващи послания!
7️⃣ Насладиха се на народните хора, изпълнени специално за тях от танцовата група „Да се хванем на хорото“!
8️⃣ Приеха сърдечно топлите думи и невероятни колажи , които им подариха учениците от Ученическия съвет!
9️⃣ Изслушаха – в буквалния смисъл през смях и сълзи – невероятното обръщение на съученичката си Ани Колева, която прегърна с думите си всеки един в училището. Не пропусна никого! И никой не остана безразличен…!!!
Заедно с отпечатъка от своите длани върху специалната стена на спомените всеки остави късче от сърцето си в любимото училище!
1️⃣1️⃣ Сред празничните фойерверки, сред еуфорията на отброяването до 12 нашите прекрасни момичета и момчета се сбогуваха със своето училище.
1️⃣2️⃣ С разноцветните балони, устремени към небето, те пуснаха да полетят на воля и своите мечти и очаквания за бъдещето!
Изпращаме ги с пожеланието: Да бъде благословен пътят им, да се сбъднат мечтите им!
И с посланието: „Повярвай, че можеш и наполовина си стигнал.“
Успех, скъпи абитуриенти! ☀️

25 26 10 6 5 1624 2 32

Инициатива от информационна кампания, посветена на професионалното ориентиране на учениците – 20 май 2021 г.

Дейност 2 – Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на учениците за включване в системата на професионалното образование, чрез провеждане на информационни кампании, осигуряване на учебно- дидактически пособия и учебници, създаване на интерактивен кабинет по практика и подобряване на материално-битовите условия

На 20 май 2021 година се проведоха поредните „Отворени врати“ в СУ с. Скалица. В училището гостуваха седмокласниците от ОУ „Св. П. Хилендарски“ с. Роза, като целта беше да се запознаят отблизо с професионалната подготовка в училището и професията „Лозаровинар“.
Учениците от гимназиален курс заедно със своите учители в професионалната паралелка „Лозаровинар“ на СУ „ Св. П. Хилендарски“ разказаха и представиха своята бъдеща професия и подготовката за нея. На гостуващите ученици беше представена и подобрената материална база и изградения нов интерактивен кабинет, както и закупените по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. нови лабораторни съдове и дидактични материали.
Визитата протече и със запознанства на настоящия седми клас в СУ с. Скалица, като заедно имаха възможност да посетят и „Лечебните камъни“ в местността „Баира“ в селото и да присъстват на открит урок по География и икономика.
Тази инициатива е част от информационна кампания, посветена на професионалното ориентиране на учениците по настоящия проект.

56  41 2  7

Покана за провеждане на събития по Дейност 4 „Работа с родители с дейност „Мобилно училище“ на 27 май 2021 г. в село Миладиновци

Мобилно училище 27.05.2021 - Миладиновци

МОБИЛНО УЧИЛИЩЕ – 27 май 2021 г.

На 27 май 2021 г. се проведе поредното „Мобилно училище за родители“ по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Срещата се състоя в читалището на с. Миладиновци. На нея присъстваха родители и близки а ученици от селата Миладиновци и Крумово. Темата на срещата бе „Отговорното родителство и ролята на родителя в образователния процес“, като се даде възможност на родители и близки в непринудена обстановка за тях с външен специалист – психолог да говорят и обсъждат теми, които ги вълнуват и имат отношение към грижата и образованието на децата.
193602689_830527754218747_1768849169838298248_n193161735_830527737552082_1817552420198973215_n193817165_830527764218746_4762342997111881658_n

Дейност 3 „Лятно школо“ – от 09.07.2021 г. до 15.07.2021 г. и от 03 до 09 август 2021 г.

В перидоа от 09.07.2021 г. до 15.07.2021 г. и от 03 до 09 август 2021 г. включително в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с.Скалица се проведоха спортни дейности „Лятно школо“ по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
В дейностите взеха участие ученици от четвърти до шести клас. Те се забавляваха и отмаряха в лятното ежедневие с футбол, баскетбол, тенис на маса, колоездене и други избрани от тях спортни игри.

FB_IMG_1629128374829FB_IMG_1629128390022FB_IMG_1629128361174 FB_IMG_1629128338499FB_IMG_1629128324800FB_IMG_1629128970472  FB_IMG_1629129011068FB_IMG_1629128370843FB_IMG_1629128385556

1.11.21.3 1.4

Покана за провеждане на събитие по Дейност 4 „Работа с родители с дейност „Мобилно училище“

на 9 декември 2021 г. в село Ботево

1

МОБИЛНО УЧИЛИЩЕ – 9 декември 2021 г.

На 9 декември 2021 г. се проведе поредното „Мобилно училище за родители“ по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Срещата се състоя  с родители и близки на ученици от с. Ботево, в непринудена обстановка за тях с външен специалист – психолог, като имаха възможност да говорят и обсъждат теми, които ги вълнуват свързани с грижата и образованието на децата, значението на образованието, мястото на родителя в съвременното обучение и други.

263835855_599927197903575_8952982519925875545_n 263996802_216946257253409_7685077891400946588_n

 

Дейност 2 „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на учениците за включване в системата на професионалното образование, чрез провеждане на информационни кампании, осигуряване на учебно- дидактически пособия и учебници, създаване на интерактивен кабинет по практика и подобряване на материално-битовите условия“

 В рамките на месец декември се проведе „Седмицата на професионалните умения“, която поради пандемичната обстановка в страната и наложените мерки се състоя със закъснение под формата на отворени врати. Учениците от 11 и 12 клас на СУ „Св. П. Хилендарски“ представиха серия от открити уроци пред ученици от начален курс на СУ с. Скалица на 15 декември 2021 г., пред ученици от 6 и 7 клас на ОУ с. Бояджик на 14 декември, пред 6 и 7 клас на ученици от ОУ с. Ботево на 17 декември и на 20 декември пред учениците от 6 и 7 клас на СУ с. Скалица. Гостуващите ученици имаха възможност да се запознаят с материална база на училището, изградения нов интерактивен кабинет по практика, както и закупените по проекта нови лабораторни съдове и дидактични материали. Учениците от гимназиален курс заедно със своите учители в професионалната паралелка „Лозаровинар“ на СУ „ Св. П. Хилендарски“ разказаха и представиха своята бъдеща професия и подготовката за нея.

Картина1 Картина2

Картина3 Картина4

Покана за провеждане на събитие по Дейност 4 „Работа с родители с дейност „Мобилно училище“

на 15 декември 2021 г. в село Скалица

на 16 декември 2021 г. в село Бояджик

Покана 15 и 16.12.2021

МОБИЛНО УЧИЛИЩЕ – 15 и 16 декември 2021 г.

На 15 и 16 декември 2021 г. се проведоха поредните срещи с родители по дейност „Мобилно училище“ по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

Срещите се състояха на 15 декември 2021г. с родители и близки на ученици от СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица и на 16 декември 2021 г. с родители на ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бояджик. В непринудена обстановка, с външен специалист – психолог, срещите преминаха под формата на свободен разговор, като участниците имаха възможност да говорят и обсъждат теми, които ги вълнуват, свързани с грижата и образованието на децата, значението на образованието, мястото на родителя в съвременното обучение и други.

1 2 3 4 5 6 7

Дейност № 3 Дейности за подобряване на образователната среда чрез създаване и функциониране на Ателиета „Хоби клуб на ученика“ , пространства „Ученическо междучасие“, „Лятно школо“ и мега-събития“ , под дейност Мега събитие „Всички заедно“

на 31 март 2022 г. с място на провеждане: Национален археологически резерват „Кабиле“ село Кабиле

На 31 март 2022 г. се проведе Мега – събитие „Всички заедно“ по проект „С надежда за бъдеще“, като учениците от СУ „Свети Паисий Хилендарски“ с.Скалица, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с.Бояджик и ОУ „Христо Ботев“ с.Ботево посетиха НАР Кабиле. Те имаха възможност да се запознаят и разгледат музея, както и да наблюдават на живо възстановка.
Проекта е по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG05M2OP001-3.014-0001-C01 с бенефициент СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ с.Скалица, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, по ОП НОИР.

274470617_313599950865076_4878382147254192847_n274350483_349550420550234_590550186147459605_n 274295411_1171447810332167_8441969349104078223_n  274187335_531688225146800_5028979178052986075_n 274142979_3241008706223640_3149817869941468485_n274134189_1478395685891188_6824494585903956040_n (1) 274133882_5063559980398526_3368480978260143830_n 274016124_762213591408703_4810114267224712397_n 273985204_698931781558977_925815717922763786_n 273945627_334986641816269_2772314758248465541_n 273930727_993824361251229_6193866265042547382_n 273040352_574925553477005_2047829561993682310_n 277543269_564407958074928_6622161236619805630_n 277363088_705722527529219_476313827221969995_n 277357880_505657627857658_1528863445786344934_n  277317055_2077195892450462_5571656225374338166_n 277315919_3252095015031087_8206719815234383874_n 277313273_1851751845012695_5202615102720272729_n 277243802_296153026000333_7039261995440594751_n 277216710_1573645819660920_5670993215193302601_n 277113076_567441308343548_8031074251909742216_n 277111264_335038411811492_1371328102405419763_n276078784_312153771069918_3103616499184065583_n 276069715_493796952387103_145255728503385133_n  275997572_265088629165892_5337041759891417384_n 275974682_2126092017559065_5215907100246373640_n  275893531_520992786131196_1031477913153287861_n 275866917_671397534138432_2263363186850841421_n 275865721_4906928892754478_1746212199197603899_n 275862957_512583676932332_6288729989882661157_n 275862953_485881299948209_7448477484995722106_n 275862064_1035977696955141_2698017209957394727_n 275839623_827236082002595_6501573900889198209_n 275808827_1981255952055272_8092931966178317266_n 275791597_1009888609627301_8273129842822461837_n 275789687_924173498264317_4552765466500752891_n 275758388_1677687859248772_3568173175772308094_n 275674077_363211082368777_2555226483837105046_n 275649405_704089947678589_4318672212428635115_n 275644934_768682164094356_2628186091839557945_n 275621067_280676524234676_9158476058194250936_n 275613803_1105967599980929_4105311742564143036_n 275594598_386190706419183_8683766757512924946_n 275566838_535756481300447_5829667524888113877_n 275387012_666163991162370_1300602660272043410_n 275386091_522277772790637_2784838952406780997_n 275333051_545698863535303_941311075991583409_n  275311907_486652789861303_3164915796277159292_n 275309059_385896206449773_4738457633359014456_n 275207260_378822130551446_3480034322230993039_n 275204749_5488687017810063_2779597712441750046_n 275132915_979079726057961_6663469131313052486_n 275132915_382609800141624_7736569055326255940_n 275041531_476474337393282_2093452144905732559_n 274992210_564253631418686_5222458088898901035_n 274886969_1566614173722171_327599599320112097_n 274851813_1680233568991786_5450294469590749335_n  274701090_2875617309405633_5703159442403264269_n 274570923_1652454925115010_4691774216646124177_n 274541231_3953073288164880_620862482529731476_n

Покана за провеждане на събитие по Дейност 4 „Работа с родители с дейност „Мобилно училище“

Покана 27.04.2022

Дейност 4 „Работа с родители с дейности „Мобилно училище“ и мега-събития „Заедно можем“ от проект „С надежда за бъдеще“

покана 20.04.2022

274606325_508542267615265_7050606665259250515_n 275312693_530388298653919_293901111638613358_n 275901708_361559022596864_1523948531592146381_n 275971914_3197824360495709_7193982245352823859_n 276947580_471396428061493_6185997308153881211_n 277469454_510148303986287_4167450225818134454_n 277824808_1041382906468787_7497081314065796353_n 277960784_3228870247438751_6920116020016818943_n 278007806_724457142059733_2789476011531141579_n 278140838_517178329853261_3401110839071437677_n (2) 278419298_515682390095965_1766427752762909466_n

П О К А Н А

заключителна среща по проект „С надежда за бъдеще“

ПОКАНА - 4.05.2022 – Заключителна среща

Заключителна среща по проект „С надежда за бъдеще“

на 04 май 2022 г.

На 4 май 2022 г. в синия салон на читалището в село Скалица се проведе заключителна среща по проект „С надежда за бъдеще“, който е финансиран с безвъзмездна финансова помощ в размер на 195 440.56 лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. , приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, по процедура BG05M20P001-3.014 „МИГ-Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, чрез Водено от общностите местно развитие“ с № BG05M2OP001-3.014-0001. На срещата присъстваха представители на училищата партньори – директори и учители, ученици и учители от СУ с. Скалица, представител на МИГ Тунджа и представител на управляващия орган. Срещата се откри от г-жа Донка Костова, директор на СУ „Св. П. Хилендарски“ и ръководител на проекта, която приветства всички участници. С презентация относно постигнатите резултати и реализираните дейности представи Атанаска Бонева – ЗДУТД в СУ „Св. П. Хилендарски“ и координатор по проекта. Изразени бяха много емоционални и положителни мнения от присъстващите, относно съдържането на проекта, неговата уникалност в изпълнението на дейностите.

Картина5Картина4Картина6Картина3 Картина2 Картина1

Радиопредавания на ателие „Ученическо междучасие“