с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
su_skalitsa@abv.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

МИГ-Тунджа „С надежда за бъдеще“

24Дипляна.1 Дипляна.2 публикация ИС (3)-1

Обява подбор на персонал по проект „С надежда за бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа

Образец CV – приложение 2

Заявление – приложение 1

Първа информационна среща по проект

„С надежда за бъдеще“

На 4 юни 2020 г. в сградата на СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица се проведе първата информационна среща по проект „С надежда за бъдеще“, който е финансиран с безвъзмездна финансова помощ в размер на 195 440.56 лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. , приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, по процедура BG05M20P001-3.014 „МИГ-Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, чрез Водено от общностите местно развитие“ с № BG05M2OP001-3.014-0001. Проекта е за срок на изпълнение от 24 месеца от 7 май 2020 г. до 7 май 2022 г. и ще се изпълни в партньорство с Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий” с. Бояджик и Основно училище “Христо Ботев”.

На срещата присъстваха г-н Станчо Ставрев, зам. кмет на община Тунджа и председател на УС на МИГ Тунджа, г-жа Димитрина Петрова, експерт в МИГ Тунджа, г-жа Добринка Ангелова – член на Обществения съвет на СУ с. Скалица и Началник отдел „ОПП“ в община Тунджа, представители на училищата партньори – директори и учители, родители, ученици и учители от СУ с. Скалица.

Срещата се откри от г-жа Донка Костова, директор на СУ „Св. П. Хилендарски“ и ръководител на проекта, която приветства всички участници. С презентация относно съдържанието на проекта, основните и специфични цели, целевите групи, предстоящите дейности със сроковете и начина на изпълнение представи Атанаска Бонева – ЗДУТД в СУ „Св. П. Хилендарски“. Изразени бяха много емоционални и положителни мнения от присъстващите, относно съдържането на проекта, неговата уникалност по отношение на активното участие на учениците в разписването, планирането и изпълнението на дейностите.

Срещата премина под активното участие на присъстващите и вярата на всички в успешното реализиране на проектното предложение.

Информационна среща по проект „С надежда за бъдеще“ 04.06.2020 г.

ДЗИ по професията – практика 09.09.2020 г.

Септемврийска сесия, заснета с дрон – новата придобивка на СУ „Свети Паисий Хилендарски“ в с. Скалица проект BG05M2OP001-3.014-0001, с наименование „С надежда за бъдеще”

 

15 септември 2020 г. в Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“, село Скалица от птичи поглед

 

Ден на отворените врати 28.10.2020 г.

На 28 октомври се проведоха „Отворени врати“ в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица. Учениците от гимназиален курс заедно със своите учители в професионалната паралелка „Лозаровинар“ разказаха и представиха своята бъдеща професия и подготовката за нея в училище пред учениците от шест и седми клас на ОУ „Христо Ботев“ с. Ботево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик. На гостуващите ученици беше представена и подобрената материална база и изградения нов интерактивен кабинет, както и закупените по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. нови лабораторни съдове и дидактични материали. Тази инициатива е част от информационна кампания, посветена на професионалното ориентиране на учениците по настоящия проект и ще се проведе в рамките на тази и следващата учебна година.


ЕРА ТВ – Ден на отворените врати 29.10.2020 г.

На 29 октомври се проведоха „Отворени врати“ в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица. Учениците от гимназиален курс заедно със своите учители в професионалната паралелка „Лозаровинар“ разказаха и представиха своята бъдеща професия и подготовката за нея в училище пред учениците от шест и седми клас на ОУ „Христо Ботев“ с. Ботево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик. На гостуващите ученици беше представена и подобрената материална база и изградения нов интерактивен кабинет, както и закупените по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. нови лабораторни съдове и дидактични материали. Тази инициатива е част от информационна кампания, посветена на професионалното ориентиране на учениците по настоящия проект и ще се проведе в рамките на тази и следващата учебна година.

Покана за провеждане на събития по Дейност 4 „Работа с родители с дейност „Мобилно училище“ на 29 октомври 2020 г. в село Скалица и на 27 ноември 2020 г. в село Овчи кладенец

Д4-Покана-мобилно училище-за 29.10.2020 Д4-Покана-мобилно училище-27.11.2020

„Мобилно училище за родители“ 29.10.2020 г. в село Скалица

На 29 октомври се проведе първото „Мобилно училище за родители“ по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Срещата с родители близки на ученици и бъдещи такива се състоя в сградата на СУ „Св. П. Хилендарски“, като целта е да се даде възможност на родители и близки в непринудена обстановка за тях с външен специалист – психолог да говорят и обсъждат теми, които ги вълнуват и имат отношение към грижата и образованието на децата. По проекта са планирани и предстоят да се проведат общо 10 срещи в различни населени места за трите училища – СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица, ОУ „Христо Ботев“ с. Ботево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик. Следващата среща ще се проведе с родители от населените места с. Маца, с. Полски градец и с. Овчи кладенец през месец ноември.

„Мобилно училище за родители“ 27.11.2020 г. в село Овчи кладенец

176907567_5419811324757901 (1) 177010687_131145825618019_5229 177482113_803321393896269_2502      178766163_1913557822135208_832

Клуб „Българщина“ по проект „С надежда за бъдеще“ 01.11.2020 г.

В миналото бостанските плашила са се използвали за опазване на реколтата по полета, ниви и градини. Сега ученици от 8 клас са организирали ателие за изработка на плашила. В тази дейност им помогнаха роднини и близки. Постараха се плашилата да изглеждат преди всичко страшни.

 

„Ученическо междучасие“ 06.11.2020 г.

Поредна придобивка за възпитаниците на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с.Скалица. От началото на месец ноември учениците имат възможност да разнообразят физическата си активност използвайки новоизградените фитнес съоражения в двора на училището. Уредите са осигурени по Дейност 3 на проект “ С надежда за бъдеще“ за изграждане на кътове „Ученическо междучасие“.

 

Европейска седмица на професионалните умения 09.11.2020 г.

На 09.11.20г. за пета поредна година стартира Европейската седмица на професионалните умения. Тази година мотото на мероприятиято е „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“. Събитието се организира ежегодно и във връзка с това местни, регионални и национални организации показват най-доброто от професионалното образование и обучение (ПОО).

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и при спазване на противоепидемичните мерки, мероприятията в СУ „Свети Паисий Хилендарски“ – с.Скалица, община Тунджа започнаха още през месец октомври и продължиха през месец ноември.

На 23.10.2020г. се проведе среща-разговор на ученици от VII клас на СУ „Св. П. Хилендарски” – с.Скалица с Атанас Петров – бивш възпитаник на училището и настоящ студент в Аграрен университет – Пловдив на тема „Моето училище – трамплин към желаната професия”.

На 28.10.2020г. в се проведоха „Отворени врати в Учебна работилница” за ученици от ОУ „Христо Ботев” – с.Ботево и от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с.Бояджик. Ученици от XII клас на СУ „Свети Паисий Хилендарски“ представиха специалността по която се обучават -„Лозаровинарство“. Направена беше демонстрация на новото технологично оборудване, закупено по Проект „С надежда за бъдеще“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

На 18.11.2020г. ученици от VI и VII клас на СУ „Св. П. Хилендарски” – с.Скалица проведоха професиографско наблюдение във винарска изба „Балар” – с.Скалица, където учениците имаха възможност да се запознаят отблизо с професията на винарите.

Покана за провеждане на събития по Дейност 4 „Работа с родители с дейност „Мобилно училище“ на 27 април 2021 г. в село Голям манастир и на 28 април 2021 г. в селата Ботево и Бояджик

Мобилно училище 28.04.2021 - Бояджик Мобилно училище 28.04.2021 - Ботево Мобилно училище 27.04.2021 - Голям манастир

МОБИЛНО УЧИЛИЩЕ – 27 и 28 април 2021 г.

На 27 и 28 април 2021 г. се проведоха серия от обучения за родители и бъдещи родители по проект „С надежда за бъдеще“ на СУ с. Скалица и партньори ОУ с. Бояджик и с. Ботево, финансиран по ОП НОИР, по дейност 4 „Работа с родители с дейности „Мобилно училище“ и мега-събития „Заедно можем“ в поддейност „Мобилно училище“. Родителите на ученици от селата Голям Манастир, Генерал Тошево, Ботево и Бояджик, имаха възможност да разговарят с психолога Антоанета Маркова по темите за отговорното родителство, взаимоотношенията учител-родител-ученик, ролята на родителя за образователния процес и други. Срещите се проведоха за родителите от Голям Манастир и Генерал Тошево в читалището на с. Голям Манастир на 27 април, а за родителите на 28 април 2021 г. от с. Ботево в двора на училището /зелената класна стая в училището/ и за родителите от с. Бояджик в ромската махала. Те преминаха при голям интерес и активност от страна на участниците.

183223143_816428732295316_6507161403296666265_n182791848_816428762295313_6235471993800423740_n182791848_816428762295313_6235471993800423740_n182913580_816428695628653_7354840703878107322_n182990587_816428738961982_4027087243578174010_n183377938_816428725628650_6421859396382378065_n181823555_816428538962002_1136216104094021966_n  182693712_816428542295335_1310952889373349793_n182822781_816428552295334_7199955308553098612_n182105463_816428822295307_2862275581218032256_n 182747003_816428828961973_3451293194871180927_n 182791856_816428815628641_5766028631803076109_n

Изпращане на абитуриентите от випуск 2021 г. – 14 май 2021 г.

 Дейност 4 – Работа с родители с дейности „Мобилно училище“ и мега-събития „Заедно можем“

✨ Неповторим! ✨
Такъв ще остане 14 май за абитуриентите на СУ “Свети Паисий Хилендарски“, с. Скалица! Последният училищен звънец предизвести новото начало за прекрасните момичета и момчета от 12-ти клас !
В изключително емоционалния и тържествен последен учебен ден:
1️⃣ Развълнувано и под ръка с любимите учители за последен път прекрачиха прага на училището и застанаха под празнично украсената арка, заедно с гордия класен ръководител г-н Тони Тонев! ❤️
2️⃣ Отправиха емоционални послания към своите съученици и преподаватели‍‍!
3️⃣ Отпиха символична глътка вино и изрекоха своята професионална клетва като лозаровинари!
4️⃣ Положиха подписите си в Почетната книга на училището!
5️⃣ Получиха грамоти, връчени от г-жа Донка Костова, директор на училището!
6️⃣ Пяха заедно с учениците от 4-ти клас, които им отправиха затрогващи послания!
7️⃣ Насладиха се на народните хора, изпълнени специално за тях от танцовата група „Да се хванем на хорото“!
8️⃣ Приеха сърдечно топлите думи и невероятни колажи , които им подариха учениците от Ученическия съвет!
9️⃣ Изслушаха – в буквалния смисъл през смях и сълзи – невероятното обръщение на съученичката си Ани Колева, която прегърна с думите си всеки един в училището. Не пропусна никого! И никой не остана безразличен…!!!
Заедно с отпечатъка от своите длани върху специалната стена на спомените всеки остави късче от сърцето си в любимото училище!
1️⃣1️⃣ Сред празничните фойерверки, сред еуфорията на отброяването до 12 нашите прекрасни момичета и момчета се сбогуваха със своето училище.
1️⃣2️⃣ С разноцветните балони, устремени към небето, те пуснаха да полетят на воля и своите мечти и очаквания за бъдещето!
Изпращаме ги с пожеланието: Да бъде благословен пътят им, да се сбъднат мечтите им!
И с посланието: „Повярвай, че можеш и наполовина си стигнал.“
Успех, скъпи абитуриенти! ☀️

25 26 10 6 5 1624 2 32

Инициатива от информационна кампания, посветена на професионалното ориентиране на учениците – 20 май 2021 г.

Дейност 2 – Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на учениците за включване в системата на професионалното образование, чрез провеждане на информационни кампании, осигуряване на учебно- дидактически пособия и учебници, създаване на интерактивен кабинет по практика и подобряване на материално-битовите условия

На 20 май 2021 година се проведоха поредните „Отворени врати“ в СУ с. Скалица. В училището гостуваха седмокласниците от ОУ „Св. П. Хилендарски“ с. Роза, като целта беше да се запознаят отблизо с професионалната подготовка в училището и професията „Лозаровинар“.
Учениците от гимназиален курс заедно със своите учители в професионалната паралелка „Лозаровинар“ на СУ „ Св. П. Хилендарски“ разказаха и представиха своята бъдеща професия и подготовката за нея. На гостуващите ученици беше представена и подобрената материална база и изградения нов интерактивен кабинет, както и закупените по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. нови лабораторни съдове и дидактични материали.
Визитата протече и със запознанства на настоящия седми клас в СУ с. Скалица, като заедно имаха възможност да посетят и „Лечебните камъни“ в местността „Баира“ в селото и да присъстват на открит урок по География и икономика.
Тази инициатива е част от информационна кампания, посветена на професионалното ориентиране на учениците по настоящия проект.

56  41 2  7

Покана за провеждане на събития по Дейност 4 „Работа с родители с дейност „Мобилно училище“ на 27 май 2021 г. в село Миладиновци

Мобилно училище 27.05.2021 - Миладиновци

МОБИЛНО УЧИЛИЩЕ – 27 май 2021 г.

На 27 май 2021 г. се проведе поредното „Мобилно училище за родители“ по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Срещата се състоя в читалището на с. Миладиновци. На нея присъстваха родители и близки а ученици от селата Миладиновци и Крумово. Темата на срещата бе „Отговорното родителство и ролята на родителя в образователния процес“, като се даде възможност на родители и близки в непринудена обстановка за тях с външен специалист – психолог да говорят и обсъждат теми, които ги вълнуват и имат отношение към грижата и образованието на децата.
193602689_830527754218747_1768849169838298248_n193161735_830527737552082_1817552420198973215_n193817165_830527764218746_4762342997111881658_n

Дейност 3 „Лятно школо“ – от 09.07.2021 г. до 15.07.2021 г. и от 03 до 09 август 2021 г.

В перидоа от 09.07.2021 г. до 15.07.2021 г. и от 03 до 09 август 2021 г. включително в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с.Скалица се проведоха спортни дейности „Лятно школо“ по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
В дейностите взеха участие ученици от четвърти до шести клас. Те се забавляваха и отмаряха в лятното ежедневие с футбол, баскетбол, тенис на маса, колоездене и други избрани от тях спортни игри.

FB_IMG_1629128374829FB_IMG_1629128390022FB_IMG_1629128361174 FB_IMG_1629128338499FB_IMG_1629128324800FB_IMG_1629128970472  FB_IMG_1629129011068FB_IMG_1629128370843FB_IMG_1629128385556

1.11.21.3 1.4

Покана за провеждане на събитие по Дейност 4 „Работа с родители с дейност „Мобилно училище“

на 9 декември 2021 г. в село Ботево

1

МОБИЛНО УЧИЛИЩЕ – 9 декември 2021 г.

На 9 декември 2021 г. се проведе поредното „Мобилно училище за родители“ по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Срещата се състоя  с родители и близки на ученици от с. Ботево, в непринудена обстановка за тях с външен специалист – психолог, като имаха възможност да говорят и обсъждат теми, които ги вълнуват свързани с грижата и образованието на децата, значението на образованието, мястото на родителя в съвременното обучение и други.

263835855_599927197903575_8952982519925875545_n 263996802_216946257253409_7685077891400946588_n

Покана за провеждане на събитие по Дейност 4 „Работа с родители с дейност „Мобилно училище“

на 15 декември 2021 г. в село Скалица

на 16 декември 2021 г. в село Бояджик

Покана 15 и 16.12.2021

МОБИЛНО УЧИЛИЩЕ – 15 и 16 декември 2021 г.

На 15 и 16 декември 2021 г. се проведоха поредните срещи с родители по дейност „Мобилно училище“ по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

Срещите се състояха на 15 декември 2021г. с родители и близки на ученици от СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица и на 16 декември 2021 г. с родители на ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бояджик. В непринудена обстановка, с външен специалист – психолог, срещите преминаха под формата на свободен разговор, като участниците имаха възможност да говорят и обсъждат теми, които ги вълнуват, свързани с грижата и образованието на децата, значението на образованието, мястото на родителя в съвременното обучение и други.

1 2 3 4 5 6 7

Радиопредавания на ателие „Ученическо междучасие“