с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
uchilishte_skalitsa@abv.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЛАН-ПРИЕМА

Училищен план-прием за учебната 2019/2020г.

03.07 – 07.07.2020 г. Подаване на документи за участие в приема;

до 13.07.2020 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап;

до 16.07.2020 г. Записване  на приетите на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап;

до 20.07.2019 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап;

до 22.07.2020 г. Записване на приетите на втори етап на класиране

23.07.2020 г. Обявяване на записалите се ученици и броя незаети места след второ класиране;

24.07 – 27.07.2020 г. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране;

29.07.2020 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап;

30.07.2020 г. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране;

 

Училищен план-прием 1-7 кл. за уч.2020-2021

Заповед № 0737-25.06.2020 за дейността на комисията по план-приема след седми клас за учебната 2020/2021г

УКАЗАНИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ, ОТНОСНО ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ И ЗА ЗАПИСВАНЕ В VІІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 • Класирането се извършва в три етапа;
 • Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания;
 • За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище;
 • Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища, едновременно в повече от една област;
 • Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране;
 • След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си;
 • В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
 • За участие в класирането могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат по съответния надлежен ред от експертната комисия към РУО – Ямбол.
 • Учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика също имат право да кандидатстват, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки.
 • За профил „Изобразително изкуство“ задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите.
 • Учениците, класирани на първо, второ и на трето място на националните кръгове на олимпиадата по „Български език и литература“ и на олимпиадата по „Математика“, както и учениците, включени в окончателния състав на националните отбори, определени за участие в международни олимпиади,може да участват в класирането с оценка „Отличен (6)“ вместо резултата от приемния изпит по съответния учебен предмет, като представят копие на съответния удостоверяващ документ.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ И ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ

 1. ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ВАЖНИ ДАТИ:

 • от 03 юли 2020 г. до 07 юли 2020 г.подаването на заявление за участие в І етапна класиране;
 • до 13 юли 2020 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на І етап;
 • до 16 юли 2020 г. – записва на приетите ученици или подаване на заявление за участие във II етап на класиране вучилището, в което са приети на І етап.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИФОРМАЦИЯ

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г. се осъществява от 03 юли 2020 г. до 07 юли 2020 г. по един от двата начина:

 • Онлайн кандидатстване от свободно избран от ученика/родителя компютър с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп от служебната бележка за допускане до изпитите или от служебната бележка с резултатите от положените изпити. Указания за процедурата ще намерите на електронната платформа https://priem.mon.bg.
 • Подаване на заявление на хартиен носител в едно от определените за област Ямбол училища-центрове:
 1. СУ „Д-р П. Берон”, гр. Болярово – община Болярово
 2. СУ „П. К. Яворов”, гр. Стралджа – община Стралджа
 3. ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Елхово – община Елхово
 4. ОУ „Любен Каравелов”, гр. Ямбол – община Ямбол
 5. ОУ „Николай Петрини”,гр. Ямбол – община Ямбол
 6. ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Ямбол – община Ямбол
 7. ОбУ „Д-р Петър Берон”, гр. Ямбол – община Ямбол
 8. ОУ „Йордан Йовков“,гр. Ямбол – община Ямбол

Работно време на училищата-центрове:

І класиране: в работните дни от 03.07 до 07.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: в работните дни от 24.07 до 27.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа

 Пред комисията в училището-център, ученикът представя:

 1. Документ за самоличност.
 2. Служебна бележка за явяване на изпитите от НВО или служебна бележка за резултатите от изпитите.
 3. Свидетелство за основно образование.
 4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар, удостоверяващо, че професиите, за които кандидатства не са противопоказни на здравословното му състояние.При подаване по електронен път се сканира като приложение – само за кандидатите за специалност от професия.
 5. Служебна бележка с оценките от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство – само за кандидатите за профил „Изобразително изкуство“
 6. Заявление за участие в първи / трети етап на класиране /по образец/ с подредени желания.

Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 13 юли 2020 г., както следва:

 • в училищата – центрове;
 • в съответното приемащо училище;
 • на електронната платформа https://priem.mon.bg, където кандидатите индивидуално ще могат да проверят своето класиране чрез персоналните си данни – входящ номер 10-цифров код за достъп от служебната бележка за явяване на НВО.

Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са приети до 16 юли 2020 г., като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия;

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично.

 1. ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ВАЖНИ ДАТИ

 • от 14 юли до 16 юли 2020 г. – подават заявление за участие във ІІ етап на класиране вучилището, в което са класирани на І етап
 • до 20 юли 2020 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на ІI етап
 • до 22 юли 2020 г. – записване на учениците,приети на ІI етап.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИФОРМАЦИЯ

Във ІI етап на класиране участват:

 • Учениците, които не са класирани на І етап по нито едно от посочените желания.

Тези ученицинеподават заявление за участие във ІI етап и участват в класирането по служебен ред.

 • Ученици, които са приети по второ или следващо желание на I етап, но не са се записали в съответното училище

За да участват във ІІ етап на класиране, тези ученици подават заявление в срок от 14 юли до 16 юли 2020 г. в училището, в което са приети на І етап. Желанията не се пренареждат и участниците запазват мястото си от І етап, или се класират на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли 2020 г., като записването е до 22 юлив училището, в което са приети.

 1. ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ВАЖНИ ДАТИ

 • от 24 юли до 27 юли 2020 г. – подават заявление за участие във ІІI етап на класиране
 • до 29 юли 2020 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на ІII етап
 • до 30 юли 2020 г. – записва на учениците, приети на ІII етап.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИФОРМАЦИЯ

За участие в III етап на класиране учениците подават заявление по образец в училищата – центрове или по електронен път, в което може да променят и пренаредят желанията си съобразно обявените незаети места след II етап на класиране.

При III етап на класиране учениците не запазват мястото си от по-преден етап на класиране. В III етап на класиране може да участва и ученик, който не е участвал в предходните етапи на класиране.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявенидо 29 юли 2020 година,а записванетоедо 30 юли 2020 г. в училището, в което са приети.

 1. ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Незаетите места след ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Ямболдо 03 август 2020 г., а попълването им ще се осъществи до 10 септември 2020 г.по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.