с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
info-2851559@edu.mon.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЛАН-ПРИЕМА

 

План-прием_2024-2025

УКАЗАНИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ, ОТНОСНО ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ И ЗА ЗАПИСВАНЕ В VІІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 • Класирането се извършва в три етапа;
 • Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания;
 • За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище;
 • Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране;
 • След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си;
 • Необходими документи за участие в класирането:
 • заявление по образец на МОН
 • копие на свидетелството за основно образоване (ако е от друга област)
 • медицинско свидетелство, удостоверяващо, че професиите, за които кандидатства ученикът, не са противопоказни на здравословното му състояние. При подаване по електронен път се сканира като приложение.
 • учениците, класирани на първо, второ и на трето място на националните кръгове на олимпиадата по „Български език и литература“ и на олимпиадата по „Математика“, може да участват в класирането с оценка „Отличен (6)“ вместо резултата от приемния изпит по съответния учебен предмет, като представят копие на съответния удостоверяващ документ.
 • Учениците, включени в окончателния състав на националните отбори, определени за участие в международни олимпиади, може да участват в класирането с оценка „Отличен (6)“ вместо резултата от приемния изпит по съответния учебен предмет, като представят копие на съответния удостоверяващ документ
 • В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили своето основно образование в годината на кандидатстване, както и лицата, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
 • Учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика също имат право да кандидатстват, като резултатът им от НВО по БЕЛ и математика при балообразуване се приема за 0 точки. За профил „Изобразително изкуство“ задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите.
 • За участие в класирането могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат по съответния надлежен ред от експертната комисия към РУО – Ямбол.
 • Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища, едновременно в повече от една област.

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ И ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ

 1. ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ВАЖНИ ДАТИ:

 • от 08 юли 2024 г. до 10 юли 2024 г.подаване на заявление за участие в І етап на класирането;
 • до 12 юли 2024 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на І етап;
 • от 15 юли 2024 г. до 17 юли 2024 г – записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във II етап на класиране в училището, в което са приети на І етап.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИФОРМАЦИЯ

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас за учебната 2024/2025 г. се осъществява от 08 юли 2024 г. до 10 юли 2024 г. по един от двата начина:

 • Онлайн кандидатстване от свободно избран от ученика/родителя компютър с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп от служебните бележки за допускане до изпитите или от служебните бележки с резултатите от положените изпити. Указания за процедурата ще намерите на електронната платформа https://priem.mon.bg.
 • Подаване на заявление на хартиен носител в едно от определените за област Ямбол училища-центрове,

Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 12 юли 2024 г., както следва:

 • в училищата – центрове;
 • в съответното приемащо училище;
 • на електронната платформа https://priem.mon.bg, където кандидатите индивидуално ще могат да проверят своето класиране чрез своя код за достъп от служебните бележки за допускане до изпитите или от служебните бележки с резултатите от положените изпити.

!!! Във връзка с електронното подаване на заявлението за участие в приема за 8 клас не е необходимо издаване на служебна бележка за резултатите от НВО и предоставяне на учениците. Учениците имат достъп и виждат резултатите си в платформата  priem.mon.bg. При подаване на заявлението за класиране резултата от НВО участват автоматично в балообразуването.

Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са приети до 17 юли 2024 г., като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия;

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично.

 1. ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ВАЖНИ ДАТИ

 • до 19 юли 2024 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на ІI етап
 • от 22 юли 2024 г. до 24 юли 2024 г – записване на приетите ученици приети на ІI етап.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИФОРМАЦИЯ

Във ІI етап на класиране участват:

 • Учениците, които не са класирани на І етап

Тези ученици не подават заявление за участие във ІI етап и участват в класирането по служебен ред.

 • Ученици, които са приети по второ или следващо желание на I етап, но не са се записали се в съответното училище

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 19 юли 2024 г., като записването е до 24 юли в училището, в което са приети.

 1. ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ВАЖНИ ДАТИ

 • от 26 юли до 29 юли 2024 г. – подават заявление за участие във ІІI етап на класиране
 • до 30 юли 2024 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на ІII етап
 • от 31 юли 2024 г. до 01 август 2024 г – записване на приетите ученици приети на ІII етап.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИФОРМАЦИЯ

За участие в III етап на класиране учениците подават заявление по образец в училищата – центрове или по електронен път, в което може да променят и пренаредят желанията си съобразно обявените незаети места след II етап на класиране.

При III етап на класиране учениците не запазват мястото си от по-преден етап на класиране. В III етап на класиране може да участва и ученик, който не е участвал в предходните етапи на класиране.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 30 юли 2024 г., а записването е до 01 август 2024 г. в училището, в което са приети.

4.ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ВАЖНИ ДАТИ

 • от 05 август  до 06 август 2024 г. – подават заявление за участие във IV етап на класиране
 • до 04 август 2024 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на ІV етап
 • от 08 август 2024 г. до 09 август 2024 г – записване на приетите ученици приети на IV етап.