с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
info-2851559@edu.mon.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

Иновация

Ученическо самоуправление  в действие – формула за успешен модел на съвременното българско училище“

 

„Ученическо самоуправление  в действие – формула за успешен модел на съвременното българско училище“ е иновацията на СУ „ Св. П. Хилендарски“ с. Скалица.

Училището е вписано в Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 година под № 498, съгласно РМС 584/ 20.08.2020 г. За настоящата учебна година продължава да е в списъка на иновативните училища. Продължителността на иновацията е 4 години от 2020/2021 до 2023/2024 включително.

Иновацията, която развиваме е форма на ученическо самоуправление. През последните  години той се превърна в ключово звено в училищния живот, инициатор на много идеи, форми и инициативи, които се оказаха стимул и мотивация за учениците по време на пребиването им училище, осмисляне на техния училищен живот и превръщане на училището и образованието  в тяхна желана територия. Елементите на гражданско образование, които са част от ученическото самоуправление са силно акцентирани. Целта на иновацията е чрез принципите и реализацията на ученическото самоуправление съчетани с учебните програми, учениците да се превърнат в активни партньори в образователния процес. Овластяването им с права и отговорности, ангажиране с допълнителни задължения ги превръща в активно действащи партньори. Ученическият съвет се превърна в трета страна в процеса на комуникация и партньорство в училището, която изразява гласно мнението на учениците в училище, дава предложения, поставя въпроси, спомага за реализирането на основни дейности и процеси в управлението, организирането на средата и планирането на визията за развитие на училището като институция. Когато учениците са страна в процесите и участват в тяхното договаряне и реализиране, припознавайки ги като свои, изпълнението и реализацията им става по-реалистична и по- лесно постижима.

Основни участници и директно включени в иновацията за настоящата година са 27 ученика от пети до дванадесети клас, по трима ученика от клас, избрани от своите съученици, като поради големия интерес и желание в някои от класовете има излъчени допълнителни резервни членове. В различните форми и инициативи, индиректно участници са били учениците от цялото училище, като спомагащи процесите, така и насочени към тях като крайни потребители.

Основните педагогически специалисти участващи в иновацията са ЗДУТД, психолог, ръководител радио „Ученическо междучасие“, както и спомагателно останалия педагогически екип, който участва в инициативите на съвета и ползва ресурса на учениците в иновацията за реализирането на различни дейности.

Чрез тази иновация се счита, че се въздейства както върху организацията на обучението, така и върху начина на управление, обучение и образователната среда  в училище. Планираните дейности са насочени освен към самите ученици в училище, така и върху общуването им помежду им с връстници, с учители, родители, общност. Направленията в които се реализира иновацията през настоящата учебна година са следните:

–      Провеждане на кръгли маси с директора на училището, като на тези срещи между ученическия съвет и директора, се поставят предложения, въпроси и мнения, свързани с пребиването на учениците в училище, дисциплина, управление и други. На проведените кръгли маси през настоящата година са се дискутирали темите за участието на учениците в проект „С надежда за бъдеще, училищно хранене, подпомагане на деца в нужда от училище, участие на ученици в Кампания за прием след 7 клас на ученици от други общински училища, участие по НП „Иновации в действие“ и др.

„Училищен патрул“ – ежеседмично учениците от съвета изработват график на свои вътрешни екипни срещи за дежурства в междучасията по коридорите. Всеки дежурен има обозначителна табела – бадж, като се счита, че този бадж могат да го носят „ученици с добро поведение и дисциплина“. В проекта „училищен патрул“ участват и ученици извън съвета, което е показателно и въздействащо за тях, че за да участват те трябва да отговарят на съответните критерий за поведение и дисциплина. Този проект се е оказал силно въздействащ и стимулиращ за развитие на толерантно отношение, между учениците и намаляване на агресивното и деструктивно поведение в училище. Като история и замисъл проекта е изцяло авторски от страна на самите ученици и самите те осъзнават неговото значение.

–  Доброволчески дейности– организиране на Благотворителна кампания за събиране на средства от изработени от съвета картички и сувенири, като със събраните средства се подпомагат хора в нужда целогодишно с хранителни продукти и вещи от първа необходимост. Периодично през учебната година са подпомагани нуждаещи се ученици с дрехи, обувки, помагала и др. Кампания „От хора за хора“, като за настоящата година са подпомогнати семейства и хора в нужда. В училището има учреден и доброволчески клуб на БМЧК.

Екологично образование – грижа за дворното пространство, както и засаждане на храсти и цветя в двора. Периодично почистване и поддържане на паметната плоча на първото училище в селото.

„Нашият глас“ – ежеседмични радиопредавания в училищно радио „Ученическо междучасие“, озвучаване на междучасията с музика, подбрана от учениците, поддържане на фейсбук страница на съвета и училището;

– „Деца помагат на деца“ – подпомагане на деца от начален етап, които имат затруднения в усвояването на учебния материал и се подпомагат по график от учениците от съвета.

– Организиране и осъществяване на различни тематични дни и празници, като деня на толерантността, деня на Розовата фланелка, деня на бащата, деня на учителя и осми март, Баба Марта, Празника на буквите, Деня на възрастните хора, изпращането на 12-класниците от училището и др.

-Участие в Национална среща на Ученическите съвети и учредяване на Национален ученически парламент с представяне на своята дейност.

Учениците включени в ученическото самоуправление считаме, че придобиха умения за общуване, работа в екип, лидерство, асертивно поведение, овластяване с права и отговорности, носене на отговорност и др. Този модел се мултиплицира с останалите ученици в училище, чрез тяхното участие в различни инициативи и проекти.

Считаме също, че през ученическото самоуправление и модела който развиваме води до повишаване на мотивацията на учениците за присъствие в училище, успеваемост, активно отношение и присъствие към училищния и социален живот. С уменията и компетенциите, които усвояват ще могат да прилагат в живота като модел на поведение и надграждане.

Иформация 2020 2021

Информация обмен 2022

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=uchilishte.skalica&set=a.1025727491365438https://www.facebook.com/media/set/?vanity=uchilishte.skalica&set=a.1017225678882286

Информация обмен 2022 – 2023

1ИД 2ИД 3ИД

 

Постер 1  Постер 2

 

Обмен – НП “ Иновации  в действие“ 17-19.04.2024г.

https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZwcwMZh1M3PKAJgOyW4OuzcrmaGFG2d2gX